Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.08.2009 13:57:49 

petice- petition-Petition-pétition

index

 

 

 

 

2.4.2008 založeno nové téma-Týraní chrti v CZ

Založili jsme tento web jako chovatelé, majitelé a přátelé všech chrtů. Je na posouzení každého z vás, jak naložíte s informacemi na těchto stránkách. Budete mít možnost se vyjádřit.

K založení tohoto webu nás vedla skutečnost, že současná rozpoutaná hysterie kolem dovezených chrtů z Irska a chystaných masových dovozech dalších chrtů, je sice zajímavá charitativní činnost, ale celkovou situaci dostihových chrtů vyřazených z drah neřeší.

Mnozí z nás se věnují chovu chrtů více jak 30 let. Což je snad dostatečně dlouhá doba k tomu,abychom chrty znali, věděli, co potřebují a jak se k nim chovat. Problematika chrtího dostihového sportu se v současné době stává opět velmi populárním tématem. Země jako je Anglie, Irsko a především Španělsko se k chrtím dostihovým vysloužilcům chovají způsobem,který nepatří do 21.století. Zvířata jsou nemilosrdně utrácena ve věku 4-6 let,někdy i dříve. To je situace, kterou se pokoušelo řešit už nejednou mnoho různých organizací i jednotlivců, ovšem skutečně neúspěšně.

Ovšem hlavní problém je v tom,že legislativa těchto zemí tento problém neřeší. Dostihové dráhy jsou v majetku soukromých osob a dostihoví psi také. Tomuto sportu vládnou peníze a legislativní orgány příslušných zemí tiše přihlížejí a mlčí. V tom je jádro celého problému. Je třeba tlačit na vlády a zákonodárce jednotlivých zemí a na Evropskou unii jako celek. To je celkové řešení problému těchto zvířat. Je nutné legislativně upravit profesionální dostihový sport tak,aby nevznikala neúnosná nadprodukce těchto chrtů. Je třeba legislativně vyřešit péči o chrty, kteří zakončí dostihovou kariéru a nejsou dále zařazeni do chovu. Je bezpodmínečně nutné, aby se majitelé soukromých dostihových stájí o tato zvířata nadále postarali, aby dožila svůj život v důstojných podmínkách. Tady spatřujeme základ ve snaze pomoci těmto chrtům. Proto jako představitelé chovu chrtů a zástupci klubů i jako jednotlivci, kterým vadí přístup všech legislativních orgánů v těchto zemích, podáváme oficiální PETICI na ochranu dostihových chrtů .

Pokud si někdo chce adoptovat chrta z těchto zemí, prosím, je to na každém z nás, ovšem náš názor je výše vyjádřen a doplníme jej snad jen skutečností, že naše země se potýká sama se svými psími problémy, ať již se jedná o přeplněné psí útulky, či o nejeden případ týrání psů a zvířat obecně. Zde je stále co napravovat a co hlídat. Vetšina z nás se ve větší či menší míře podílí nebo podílela na záchraně nějakých chrtů nebo psů obecně. Děláme to samozřejmě a považujeme to za svoji povinnost, jako chovatelé i jen jako milovníci psů a kynologie.

 

e-mail: chrtipetice@seznam.cz  

 


 

 
 
We have set up this website as the breeders, owners and admirers of sighthounds. It is up to you how you deal with the information. You have the opportunity to express your opinion.
 
The reason to start this website is the current hysteria about the retired greyhounds transported from Ireland and other transports to come to our country. Retired greyhounds adoption is an interesting act of charity, however, it does not solve the situation of racing hounds at all.
 
Some of us have been involved in sighthounds breeding for over thirty years. That, we believe, makes us competent to say that we know them, that we do know what they need, and how to treat them. These days, dog racing becomes a big issue again. The countries like Great Britain, Ireland and Spain, treat the sighthounds-veterans in a way that should not be acceptable in the 21st century. The poor dogs are killed without mercy at the age of four to six years, sometimes even earlier. There have already been several attempts from different organizations and individuals to solve the situation, unfortunately without much success.
 
 
We can see the main issue in that the legislation of the countries mentioned above does not address the problem. Racing tracks are owned by private persons as well as the dogs. The sport is ruled over by money and lawmaking bodies of the countries remain silent and inert. And this is the core of the topic. It is necessary to force the authorities and lawmaking bodies of the membership countries and the EU as a whole to face and deal with the problem. It is necessary to adopt legislative measures to control dog racing and prevent overproduction of racing greyhounds. It is necessary to adopt new legislation to regulate the treatment of retired sighthounds after they finished their racing career and are not used for breeding. It is necessary to adopt measures to make the private kennels owners responsible for that the retired dogs spend the rest of their lives in dignity. In our opinion, this should be the basis of our help. Therefore, we, the representatives of breeders, cynology clubs, and individuals, who are discouraged by the approach of legislative bodies and other responsible authorities of the countries given above, hereby submit the official Petition to Protect Racing Sighthounds.
 
 
Of course, if you consisder adopting a retired sighthound from the countries given above, you are free to do that. Our opinion is described above. We can only add that our country faces a lot of dogs related problems – overcrowded asylums, maltreatment and torture of dogs and other animals, to mention just a few. We have a lot to change for the better. Most of us have been involved in dog rescue and try to help. It goes without saying, we take it as our duty, no matter whether we are breeders, owners or just admirers of dogs and cynology sports.
 
 
 
 
    e-mail: chrtipetice@seznam.cz

 
 
Wir haben diese Website als die Züchter, Eigentümer und Bewunderer der Windhunde erstellt. Es liegt allein an Ihnen wie Sie die angebotenen Informationen verwenden. Sie haben die Gelegenheit, Ihre Meinung wiederzugeben.
Der Grund, diese Website zu starten, ist die gegenwärtige Hysterie über die aus Irland transportierten Windhunde im Ruhestand und andere Transporte, die in unser Land gekommen sind.
Die Adoption der Windhunde ist eine interessante Tat von Wohltätigkeit, jedoch es löst es nicht die Situation aller Rennhunde.
Manche von uns sind über dreißig Jahre an der Windhundzucht beteiligt.
Das, so glauben wir, macht uns kompetent genug um zu sagen dass wir sie kennen, dass wir wissen was sie brauchen, und wie man sie behandeln kann.
Diese Tage wird Hunderennen wieder eine große Angelegenheit werden.
Die Länder wie Großbritannien, Irland und Spanien behandeln die Windhund Veteranen auf eine Weise, wie es im 21. Jahrhundert nicht akzeptabel sein sollte.
Die armen Hunde werden ohne Erbarmen im Alter von vier bis sechs Jahren getötet, manchmal sogar noch früher.
Es hat schon mehrere Versuche von verschiedenen Organisationen und Personen gegeben die Situation zu lösen, leider ohne viel Erfolg.
Wir sehen den Hauptgrund darin, dass die Gesetze von den oben erwähnten Ländern das Problem nicht berücksichtigen.
Rennbahnen gehören sowohl privaten Personen als auch den Hunden. Der Sport wird von Geld beherrscht, und die Gesetzgeber der Länder bleiben still und träge.
Und dies ist der Kern des Themas.
Es ist notwendig, die Autoritäten und Gesetzgeber der Mitgliedsländer und der EU als Ganzes dazu zu zwingen, das Problem zu sehen und damit umzugehen.
Es ist notwendig, Hunderennen gesetzlich zu kontrollieren und die Überproduktion von Rennwindhunden zu verhindern.
Es ist notwendig neue Gesetze zu verabschieden, um die Behandlung von Windhunden im Ruhestand zu regulieren, nachdem sie ihre Rennkarriere beendeten und nicht für das Züchten verwendet werden.
Es ist notwendig Regelungen zu übernehmen, um die privaten Züchter dafür verantwortlich zu machen, dass die Hunde im Ruhestand den Rest ihres Lebens in Würde verbringen können.
Unserer Meinung nach sollte dies die Basis unserer Hilfe sein.
Deshalb legen wir, die Vertreter von Züchtern, Vereinen und Personen, die von Gesetzgebern und anderen verantwortlichen Autoritäten der Länder entmutigt wurden, die offizielle Petition vor, um Rennwindhunde zu schützen.
Natürlich, wenn Sie daran denken, einen Windhund im Ruhestand aus den oben genannten Ländern zu übernehmen, steht es Ihnen frei dies zu tun.
Unsere Meinung wird oben beschrieben.
Wir können nur hinzufügen, dass unser Land viele Hunde bezogene Probleme aufweist, überfüllte Tierheime, Misshandlung und Folter von Hunden und anderen Tieren, um nur einige zu erwähnen.
Wir haben viel zu Verbessern.
Die meisten von uns sind an der Hunderettung beteiligt worden und versuchen zu helfen.
Es geht, ohne zu sagen dass wir es als unsere Pflicht nehmen, ganz gleich ob wir Züchter, Eigentümer oder Bewunderer von Hunden und Hundesport sind.
 

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek